1. Ga naar Opties Options> Interactie
  2. Tik onder Rooster op Geavanceerde opties
  3. Schakel Toon knop Vorige en/of Toon knop Start in. 
  4. Nu zie je de instelling Positie navigatieknoppen. Je kunt instellen dat de navigatieknoppen Boven of Onder worden getoond.


*Op iPhone en iPod touch vind je de Opties-knop in de Tools pop-up, uiterst links in de onderste optiebalk.