1 december 2017

Inleiding

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zetten uiteen wat je kunt doen met de materialen beschikbaar via AssistiveWare. Door je toegang tot websites van AssistiveWare en/of het op enige wijze downloaden, openen of gebruiken van de content en/of het materiaal beschikbaar op de AssistiveWare-website, ga je akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst. 

De voorwaarden zijn opgesteld om te waarborgen dat je optimaal gebruik kunt maken van de materialen en tegelijkertijd de kwaliteit van de AssistiveWare-materialen te waarborgen en misbruik te voorkomen. 

Kort gezegd staan de gebruiksvoorwaarden toe dat je de websites en het gratis materiaal van AssistiveWare gebruikt voor jezelf, met je collega's, en met een klant, kind of student onder jouw toezicht. De voorwaarden verbieden je het materiaal te verspreiden naar anderen, zowel in zijn oorspronkelijke vorm als in aangepaste, gewijzigde of vertaalde vorm. In plaats daarvan verzoeken we je om anderen te laten weten waar ze de laatste versie van het materiaal zelf kunnen vinden. 

Je mag het materiaal aan anderen laten zien, of het materiaal aanhalen in je eigen werk, zolang je maar de oorspronkelijke bron vermeldt. Als je screenshots van websites van AssistiveWare of gratis materiaal wilt gebruiken in een publicatie, dan is hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van AssistiveWare vereist. AssistiveWare wil er zeker van zijn dat je kwalitatief hoogwaardig en het meest recente materiaal gebruikt.

Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of enige bepaling in deze voorwaarden, dan dien je de materialen van AssistiveWare niet te gebruiken. Als je vindt dat de gebruiksvoorwaarden je beperken in het effectief gebruikmaken van het materiaal, neem dan contact met ons op via support@assistiveware.com.

Gebruiksvoorwaarden

Deze GEBRUIKSVOORWAARDEN (de "Overeenkomst") vormen een wettige overeenkomst tussen jou (een persoon of een onderneming die je vertegenwoordigt of waarvoor je werkzaam bent) en AssistiveWare BV, gevestigd aan de Laurierstraat 193, 1016 PL Amsterdam, Nederland ("AssistiveWare"). 

Toepassing

Deze Overeenkomst is van toepassing op en beheerst je gebruik van en toegang tot de websites van AssistiveWare* en het gebruik van gratis materiaal ontwikkeld door AssistiveWare dat wordt verspreid via of getoond op deze websites of andere kanalen** (gezamenlijk het "Materiaal"). 

Aanvaardbaar gebruik

Deze Overeenkomst verleent je het recht om het Materiaal voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, en voor persoonlijk gebruik door een gebruiker (zoals een kind, klant of student) onder jouw directe begeleiding of toezicht.

Je mag het Materiaal aan anderen laten zien, het Materiaal delen met je directe collega's, of het Materiaal aanhalen in je eigen werk, zolang je maar een zichtbare en leesbare verwijzing naar de bron van het Materiaal vermeldt als het Materiaal wordt bekeken, gebruikt, getoond en/of gepresenteerd.

Je mag AssistiveWare-video's in je werk opnemen middels een link naar de online video's. Je mag het videomateriaal uitsluitend kopiëren (voor offline gebruik) naar je eigen werk voor eenmalig gebruik door jou persoonlijk.

Beperkingen

Je mag het Materiaal niet verspreiden, beschikbaar stellen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssistiveWare. Je mag het Materiaal niet verkopen, verhuren of in licentie geven. 

Je mag geen afgeleid werk (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een gewijzigde, vertaalde, verkorte of uitgebreide vorm) gebaseerd op het Materiaal verspreiden, verkopen, verhuren, beschikbaar stellen, in licentie geven of overdragen.

Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst, mag je afbeeldingen van het Materiaal niet gebruiken in gedrukte of elektronische publicaties of presentaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssistiveWare.

AssistiveWare behoudt zich te allen tijde het recht voor het Materiaal, geheel of gedeeltelijk, aan te passen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

AssistiveWare behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze Overeenkomst.

Schending van de Overeenkomst

Als je de voorwaarden van deze Overeenkomst op enige wijze schendt, mag AssistiveWare de maatregelen nemen die ze passend acht om de schending aan te pakken, waaronder begrepen opschorting van je toegang tot het Materiaal, een verbod op toegang tot het Materiaal, blokkeren van de toegang tot het Materiaal voor computers die jouw IP-adres gebruiken, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek jouw toegang tot het Materiaal te blokkeren en/of het instellen van een gerechtelijke procedure tegen jou.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge enige toepasselijke wet, dan laat dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet. Ongeldige of onuitvoerbare bepalingen zullen worden verwijderd en de overige bepalingen blijven van kracht.

Overige voorwaarden

Deze Overeenkomst geldt wereldwijd en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-licentieerbaar. Onbevoegd gebruik van het Materiaal zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het gebruiksrecht.

Er gaat geen eigendomsrecht of auteursrecht op het Materiaal over op jou door de uitgifte of aanvaarding van deze Overeenkomst. Het Materiaal is beschermd door de wetten van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, internationale verdragen en alle overige relevante intellectuele en andere eigendomsrechten, en toepasselijke wetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot toepasselijke auteursrechten, handelswetten, patentrechten en/of merkenrechten. Al het Materiaal, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten daarop, is eigendom van AssistiveWare, haar dochterondernemingen, aan haar gelieerde ondernemingen en/of derde licentiegevers. Het kopiëren, verspreiden, gebruiken of publiceren door de gebruiker is ten strengste verboden, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door andere bepalingen van deze Overeenkomst.

De bovenstaande inleiding maakt geen onderdeel uit van deze Overeenkomst. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inleiding.

AssistiveWare kan, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt geïdentificeerd door de publicatiedatum en wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Je gebruik van het Materiaal nadat wijzigingen in de Overeenkomst van kracht zijn geworden, houdt je aanvaarding van deze wijzigingen in.

Disclaimers

DE INFORMATIE OPGENOMEN IN HET MATERIAAL IS UITSLUITEND BEDOELD ALS ALGEMENE INFORMATIE EN WORDT TE GOEDER TROUW EN ZOALS DEZE IS AANGEBODEN (OP 'AS IS'-BASIS). ASSISTIVEWARE GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN HET MATERIAAL VOOR ENIG DOELEINDE. DERHALVE IS ENIG VERTROUWEN DAT JE IN DERGELIJKE INFORMATIE STELT STRIKT VOOR EIGEN RISICO.

ASSISTIVEWARE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL, WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, VAN WELKE AARD OOK, VOORTVLOEIEND UIT VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST.

AssistiveWare geeft geen medisch advies en zal dat ook nooit doen. Het Materiaal is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

* Tot de websites van AssistiveWare behoren ten minste de volgende domeinnamen (niet-limitatief): assistiveware.com. www.assistiveware.com, video.assistiveware.com, support.assistiveware.com, coreword.assistiveware.com. 

** Het Materiaal beschikbaar op de websites van AssistiveWare omvat onder andere documenten, instructies, presentaties, blogs, lessen en productbeschrijvingen. Het Materiaal mag zonder beperking worden verspreid als webpagina, Word- of tekstdocument, pdf-bestand, presentatie, videobestand of audiobestand, in elk formaat. Het Materiaal van AssistiveWare is gewoonlijk gemarkeerd met de aanduiding ©AssistiveWare. Deze markering is echter niet verplicht voor het Materiaal gecreëerd door en eigendom van AssistiveWare. Het Materiaal van AssistiveWare mag worden verspreid, bekeken, gehost of aangeboden via de websites van AssistiveWare en via websites van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot AssistiveWare's YouTube- en Vimeo-kanalen.